CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

"Vạn vật luôn thay đổi biến chuyển không ngừng, cái này mất đi thì cái kia mới xuất hiện. Biết cho đi thì sẽ được nhận, cho càng nhiều thì cũng sẽ nhận càng nhiều..."

 

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

 

"Vạn vật luôn thay đổi biến chuyển không ngừng, cái này mất đi thì cái kia mới xuất hiện. Biết cho đi thì sẽ được nhận, cho càng nhiều thì cũng sẽ nhận càng nhiều..."

“Làm chuyện phúc đức cũng giống như vắt sữa bò, nếu vắt đều đặn thì sữa mới được tạo ra mỗi ngày, nếu ta ngưng vắt thì sữa cũng sẽ biến mất…”

Tài sản trên đời của mỗi người chúng ra đều có giới hạn, chúng được tạo ra rồi lại mất đi để cho cái khác lại đến. Giống như nước trong giếng, khi ta lấy bớt đi một ít thì nước mới lại chảy ra. Nếu ta không sử dụng thì nước trong giếng vẫn chỉ ở mức đó chớ không thể nào nhiều hơn được.

Khi gặp chuyện bố thí hay cần giúp đỡ ai thì ta nên làm ngay chứ nếu đợi đến khi đủ thì biết đến bao giờ mới đủ. Làm chuyện phúc đức cũng giống như vắt sữa bò, nếu vắt đều đặn thì sữa mới được tạo ra mỗi ngày, nếu ta ngưng vắt thì sữa cũng sẽ biến mất.

Vạn vật luôn thay đổi biến chuyển không ngừng, cái này mất đi thì cái kia mới xuất hiện. Đừng khăng khăng giữ lấy những gì mình có. Biết cho đi thì sẽ được nhận, cho càng nhiều thì cũng sẽ nhận càng nhiều, cho nên người ta mới nói cho đi là còn mãi.